குட் மோர்னிங் பைபிள் வெர்சஸ் அண்ட் குரோட்டஸ் வித் இமகேஸ்

Good morning bible verses and quotes

ப்ரைஸ் கோட் ஆப்கா வெள்ளம் ஹை masihizindagi பேமிலி மே, குட் மோர்னிங் பைபிள் வெர்சஸ் அண்ட் கே அடிசில் கோ பட்னி கே லியே 

ஆஷா கர்த்தா ஹு கி பரமேஸ்வர அப்கோ ஐஸ் வச்சான் கே ட்வரை படி ஆஷிஷ் டெங்கே 

டொஹ் ஹமாரே சத் ஜுடே ராஹியே!

குட் மோர்னிங் இமகேஸ் வித் பைபிள் குரோட்டஸ்

1 – ஹே யஹோவா, போர் கோ மெரி வாடி டுஜஹி சுனை டேகி, மாய் மாய் போர் கோ பிரார்த்தனை கார்கே தெறிபாட் ஜுஹுங்க|

பஜன் சஹிண்ட  5:3

தும் மிட் நஹி கியே; ய் யஹோவா கி மஹாகருணை க பால் ஹை, கியோகி உஸ்கி டய அமர் ஹை | பிரதிபோற் வாஹ் நாயி ஓடி றேத்தி ஹை, தெறி சச்சை மஹான் ஹை 

விலாபிகெட் 3: 22-23

பரமேஸ்வர கே சாரே அதியர் பாந் லோ கி தும் ஷைத்தான் கி யுக்தியோ கே சமன்காடே ரெஹ் சகோ

ஐபிசியோ 6:11

பிரபு யஹோவா நீ முஜஹி சிகனே வலி ஜீப் டி ஹை, கி மாய் தாக்கி குக்கே கோ அப்னே வச்சான் கே ட்வரை சாம்பலான ஜானு | போர் கோ வாஹ் நித முஜஹி ஜாக்கட்டை ஹை | ஆர் மேரா கான் க்ஹோல்ட்டா ஹை கி மாய் சிஷ்ய கே சமன் சுனு| 

யக்ஷய 50:4

ராஜ் வாஹ் தின் ஹை ஜோ யஹோவா நீ பிணைய ஹை; தும் இஸ்மே அனந்திட ஆர் மகன் ஹோ

பஜன் சஹிண்ட 118:24

Good morning bible quotes in hindi

குட் மோர்னிங் பைபிள் குரோட்டஸ் இந்த தமிழ்

கிசு பி பாட் கி சீண்ட மேட் கரோ; பறந்து ஹர் ஏக் பாட் மே தும்ஹரே நிவேதன , பிரார்த்தனை ஆர் விந்தி கே ட்வரை தன்யவாட் கே சத் பரமேஸ்வர கே சம்முக்ஹ் உபாசத்திட கி ஜாயே| தப்பி பரமேஸ்வர கி சாந்தி, ஜோ சாரி சம்ஜஹ் சே பர் ஹை, தும்ஹரே ஹரிதாய் ஆர் தும்ஹரே விச்சாரோ கோ மஸீஹ் ஏஷு மே சுரக்ஷித் ரஃஹெகி

பிலிப்பியோ 4:6-7

தேற பரமேஸ்வர யஹோவா தேரே பீச் மே ஹை, வாஹ் உத்தர கார்னே மே ப்ராக்ரமி ஹை; வாஹ் தேரே கரண் ஆனந்தி  சே மகன் ஓக்க வாஹ் வாஹ் அப்னே பிரேம் கே மாறே சபிக்க ரஹிக்க; பிர் உஞ்சே ஸ்வர் சே காட்ட ஹுதா தேரே கரண் மகன் ஓக்க.

சப்பானிய 3:16

ஐஸ் கரண் ஏக் டுசரே கோ சாந்தி டூ ஆர் ஏக் டுசரே கி உன்னடி க கரண் பனோ, ஜெசி கி தும் கார்ட் பி ஹோ.

1 தஹிஸ்லுநீக்கியோ 5:11

ஜப் து ஜெல் மே ஹோகார் ஜாயே, மாய் தேரே சங் சங் ராகுங்க ஆர் ஜப் து நாடியோ மே ஹோகார் கேளே தப்பி டுஜஹி ஆஞ்ச நஹி லகேகி, ஆர் உஸ்கி லாவ் டுஜஹி ஜல ந சகிக்க.

யக்ஷய 43:2

கிய மேனி டுஜஹி ஆகிய நஹி டி?  கியாவ் பாந்திகர் ட்ரீட் ஹாஜா; பாய் ந கா, ஆர் தேற மண் கச்ச ந ஹோ; கியோகி ஜகா ஜகா து ஜாயேக வஹ வஹ தேற பரமேஸ்வர யஹோவா தேரே சங் ரஹிக்க.

யஹோஷு 1:9

ஊசி பிராகார தும்ஹரே யூஜியால மனுஷியோ கே சமன் சம்கே கி வே ட்மஹாரே பாலே காமோ கோ டெக்ஹ்க்கர் தும்ஹரே பிட கி, ஜோ ஸ்வர்க மே ஹை, படை கரே

மாட்டி 5:16

ஹமாரே பிரபு ஏஷு கே பரமேஸ்வர ஆர் பிட க தன்யவாட் ஹோ, ஜோ தயா க பிட ஹை ஆர் சப் பிரேக்கர் கி சாந்தி க பரமேஸ்வர ஹை| வாஹ் ஹமாரே சப் க்ளெஷோ மே சஹண்டி தேட ஹை; டாக்கி தும் சாந்தி கே காரன் ஜோ பரமேஸ்வர குமே தேட ஹை, உன்ஹே பி சாந்தி டேசாகே, ஜோ கிசு பிரகார கே கிலேஷ் மே ஹோ.

2 குறுந்தியோ 1:3-4

து அபினி சம்ஜஹ் க சஹாரா ந லீனா, வரன் சம்பூர்ண மண் சே யஹோவா பர பாரோச கர்ணன் ஹை, ஊசி கோ சமரன் கார்கே சப் காம் கர்ணன் தப்பி வாஹ் தேரே லியே சித்த மார்க் நிக்கலோக.

நைட்டிவச்சன் 3:5-6

ஹே மேரே பிரான் து டூத் க்யூ கிற ஜாத ஹை? து அண்டர் ஹி அண்டர் க்யூ வ்யாக்குள் ஹை? பரமேஸ்வர பர ஆஷா லகையே ரெஹ்; கியோகி மாய் உஸ்கி தர்ஷன் சே யூதர் பாக்கர் பிர் ஸ்க தன்யவாட் கருங்க|

பஜன் சஹிண்ட 46:1-3

பர யாடி டும்மே சே கிசு கோ புத்தி கி காட்டி ஹோ டு பரமேஸ்வர சே மாஞ்சு, ஜோ பினா உலகான டியே சப்பிக்கொ உட்றத சே தேட ஹை, ஆர் ஸ்க்கோ ஜாயேகி| பர விஷ்வாஸ் சே மாஞ்சு, ஆர் குச் ஸந்தேஹ ந கேக்கறே, கியோகி ஸந்தேஹ கார்னே மனுஷ்ய சமுன்ற கி லெஹெர் கே சமன் ஹை, ஜோ ஹவா சே பேத்தி ஹை ஆர் உச்சலடி ஹை

யாகூப் 1:5

ஐஸ் சான்சர் கே சடரீஷ் ந பனோ; பறந்து தும்ஹரே மண் கே நாயே ஹோஜானே சே திம்மர சலசலன் பி பாடால்ட்ட ஜாயே, ஜீசஸ் தும் பரமேஸ்வர கி பாலி ஆர் பாவடி ஆர் சித்த் இச்சை அனுபவ சே மேலும் கார்ட் ராவ்| 

ரோமியோ 12:2

அடகு கல் கி சீண்ட ந கரோ, க்யோக்கோ கல் க தின் அபினி சீண்ட ஆப் கற் லேகா; ராஜ் கே லியே ராஜ் ஹி க டுக்ஹ புட் ஹை|

பஜன் சஹிண்ட 32:1

மேரே ஹரிதாய் ஆர் மண் டோனோ ஹார் கியே ஹை, பறந்து பரமேஸ்வர சர்வட கே லியே மேரா பாக் ஆர் மேரா ஹரிதாய் கி கேட்டான் பானா ஹை|

பஜன் சஹிண்ட 73:26

கியோகி ஸ்க க்ரோத டொஹ் க்ஸட் பார் க ஓட ஹை, பறந்து உஸ்கி ப்ரஸந்நத ஜீவன் பார் கி ஓடி ஹை, கடைசிட் ராட் கோ ராணா படே, பறந்து சபேரே ஆனந்தி பஹுசேக.

பஜன் சஹிண்ட 30:5

கிசு பி பாட் கி  சீண்ட  மேட் கரோ; பறந்து  ஹர்  ஏக்  பாட்  மே தும்ஹரே நிவேதன , பிரார்த்தனை ஆர்  விந்தி  கே ட்வரை தன்யவாட்  கே  சத் பரமேஸ்வர கே சம்முக்ஹ் கியே ஜாயே, தப்பி பரமேஸ்வர கி சாந்தி, ஜோ சாரி சம்ஜஹ் சே பர் ஹை, தும்ஹரே ஹரிதாய் ஆர் தும்ஹரே ஆர் தும்ஹரே விச்சாரோ கோ மஸீஹ் மே சுரக்ஷித் ரஃஹெகி| ஐஸ் லியே ஹே பையோ, ஜோ ஜோ பாட்டே சத்ய ஹை, ஆர் ஜோ ஜோ பாட்டே ஆடரணிய ஹை, ஆர் ஜோ ஜோ பாட்டே உச்சிட்ட உச்சிட்ட ஹை, ஆர் ஜோ ஜோ பாட்டே பவித்ரா ஹ, ஆர் ஜோ ஜோ பாட்டே சுகவனி ஹை, ஆர் ஜோ பாட்டே மண்பவனி ஹை, அதர்ட் ஜோ சடுகுடு ஆர் ப்ரஷ்னசா கி பாட்டே ஹை உன் பர த்யான லக்யா கரோ.

பில்லிப்பியோ 4:6-8

கிசு பி பாட் கி  சீண்ட  மேட் கரோ; பறந்து  ஹர்  ஏக்  பாட்  மே தும்ஹரே நிவேதன , பிரார்த்தனை ஆர்  விந்தி  கே ட்வரை தன்யவாட்  கே  சத் பரமேஸ்வர கே சம்முக்ஹ் கியே ஜாயே, தப்பி பரமேஸ்வர கி சாந்தி, ஜோ சாரி சம்ஜஹ் சே பர் ஹை, தும்ஹரே ஹரிதாய் ஆர் தும்ஹரே ஆர் தும்ஹரே விச்சாரோ கோ மஸீஹ் மே சுரக்ஷித் ரஃஹெகி| ஐஸ் லியே ஹே பையோ, ஜோ ஜோ பாட்டே சத்ய ஹை, ஆர் ஜோ ஜோ பாட்டே ஆடரணிய ஹை, ஆர் ஜோ ஜோ பாட்டே உச்சிட்ட உச்சிட்ட ஹை, ஆர் ஜோ ஜோ பாட்டே பவித்ரா ஹ, ஆர் ஜோ ஜோ பாட்டே சுகவனி ஹை, ஆர் ஜோ பாட்டே மண்பவனி ஹை, அதர்ட் ஜோ சடுகுடு ஆர் ப்ரஷ்னசா கி பாட்டே ஹை உன் பர த்யான லக்யா கரோ.

பில்லிப்பியோ 4:6-8

சவால் க ஜவாப்:

மேரே அனுபவ கே ஹிஸாப் சே ஏ மேட்டர் நஹி கர்த்தா கி கொண் ச தடவை ஹை, குதா சே ஆப் கப்சி பி பாட் கற் ஸ்கேட் ஹூ, வோ கோயி சமய க குதா  நஹி ஹை, ஸ்ஸ் தும் கப்சி பி பாட் கற் ஸ்கேட் ஹை, யாஹி ஏக் சாபிசே பாடிய கஹூபை ஹை, ஜோ ஹமாரே ஜிந்தா க்ஹுட்வன்ட் நீ அனுக்ராஹ் கே ரூப் மே தியா ஹை, பாட் ராய் மோர்னிங் மே வச்சான் ஆர் வச்சான் ஆர் ப்ரஎர் கார்னே கி டொஹ் சுபஹ் பீசிலியே கஹா ஜாத ஹை, துஆ ஆர் வச்சான் பட்னி கே லியே க்யுகி சுபஹ் சுபஹ் கே சமய ஆப்கா மின்ட் சாபிசே பிரெஷ் ஓட ஹை, ஆப்கோ புரி தின் கே காம்  கி சீண்ட நஹி றேத்தி ஹை, கிசு சே பாட் கோகர்ணே கி ஜரூராட் நஹி ஓடி ஹை, சோ ஆப் பான பூரா தடவை குதா கோ டே ஸ்கேட் ஹை

மாய் விஷ்வாஸ் கர்த்தா கி ஆப்கோ ஏஹ் அடிசில் குட்மோர்னிங் பைபிள் வேர்ஸ் அண்ட் குரோட்டஸ் பாடகர் அச்ச லக ஓக்க.

ப்ளீஸ் டூ ஷேர் திஸ் அடிசில், தேங்க்ஸ்

Share on your Social Media:
Twitter
LinkedIn
Facebook
Pinterest
WhatsApp
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments